Informace o nás

Mgr. Marie Linhartová - specialista etoped

AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Pedagogicko-psychologické a sociální poradenství, diagnostika,  řešení krizových situací

Kariérové poradenství, profesní diagnostika a poradenství

Supervize, metodické vedení, mediace a facilitace, mentorink

Koučink, zvyšování osobního potenciálu, umění komunikace

Lektorská činnost, management a firemní vzdělávání, vzdělávání pedagogů a školský management, vzdělávání ve zdravotnictví a sociální oblasti

Development Centrum, Assessment Centrum

Lektorka zahraničních seminářů

Vedoucí, konzultant a oponent diplomových prací

 

Vzdělání

Pedagogická fakulta Palackého univerzity, jednooborová etopedie 

Doplňkové studium anglického jazyka

Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, obor učitelství

Pracovní zkušenosti

Soukromá etopedická poradna, centrum osobnostního rozvoje

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

Lektorská činnost

Facilitace, případové konference

Koučink

Supervize, metodické vedení

Autorka pilotního programu pro specifická skupina uchazečů o zaměstnání, a to skupina mladistvých, resp. uchazečů do 20 let, spolupráce s ÚP

 Licence Učitel zážitkové pedagogiky

Certifikovaná ektorka projektu Koordinátor, publikační činnost Infra- Kafomet

Kariérové poradenství a profesní orientace, expertka pracovní skupiny Euroguidance, DZS MŠMT (externí spolupráce)

Autorka preventivních programů - primární prevence, prevence kriminality

Certifikovaná lektorka programu Právo pro každý den

Zakladatelka Školy rodičů                                                                 

Etoped ve výchovném ústavu pro mládež                                                                                              

Institut pedagogicko-psychologického poradenství Praha                                                                                             

Etoped  na  pedagogicko-psychologické  poradně –   individuální,  rodinná a  skupinová  intervence,  diagnostika a terapie, diagnostika třídních kolektivů                                                                                       

Okresní metodička prevence – koordinace činnosti a vzdělávání školních metodiků prevence základních a středních škol, supervizorka  MPP a dalších preventivních programů                                                                                                                                
Učitelka na základní škole – 1 a 2. stupeň, specializované třídy, velice úzká spolupráce se středními školami                                                                                

                                                                                                                             

                               

 

 

Odborné výcviky

Licence Učitel zážitkové pedagogiky

Certifikovaný lektor akreditovaných programů Ministerstva školství a Ministerstva spravedlnosti

Sociálně psychologický výcvik

Osobnostní a sociální výchova

Kurzy komunikace a týmové spolupráce

Specializované studium

Muzikoterapie

Imaginativní metody v psychoterapii a poradenství

Sny u dětí a dospělých, možnosti a meze jejich diagnostického a psychoterapeutického využití

Ostrov rodiny – rodinná terapie, narativní terapeutické metody

Arteterapie – projektivní techniky,  práce s hlínou, malba

Kurz lektorských dovedností

Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, člověk a zdravý životní styl

Sociální klima školní třídy, diagnostika třídních kolektivů

Masér pro sportovní a rekondiční masáže

 

 

 

Praktické zkušenosti

-          individuální, skupinová a rodinná intervence, diagnostika a terapie

-          specialista na poruchy chování

-          specialista na řešení vztahových problémů

-          vedení týmových porad,  supervizní setkávání, odborné vedení

-          praktické dovednosti v práci s jednotlivci a skupinami s problémem

-          konzultační činnost, facilitace a mediace, vyjednávání

-          supervizorka programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů

     -          lektorka outdoorových aktivit

 

-          příprava a realizace outdoorových projektů

-          vedení firem a týmů –  leadership

-          teambuilding, práce v týmu a s týmem

-          arte , muziko a dramaterapie, relaxační metody

-          adaptační a diagnostické kurzy pro třídní kolektivy – ZŠ, SŠ

-          vytváření a lektorování specializovaných kurzů a praktických seminářů

-          osobnostní, psycho-sociální rozvoj, rozvoj kreativity a flexibility účastníků

-          využívání metod zážitkové pedagogiky - motivace, dramaturgie

            zpětnovazebných a reflexních technik měření efektivity

-          spoluautorka nabídkového modelu zážitkového outdoorového kurzu

            pro pedagogické sbory

-          spoluautorka vzdělávacího programu v rámci prevence kriminality

          

 

 

 

 

Kontakt

Mgr. Marie Linhartová

marielinhartova@seznam.cz

607 140 120

Vyhledávání

"Začala jsem vidět krásu a celistvost veškerého života v těch nejneočekávanějších výjevech.

Naučila jsem se, že život je služba nám samým. Rozpoznávat své nadání a uvědomit si, jak důležité je sdílet a rozvíjet rozličné dary, kterých se nám dostalo. Hodně se smát a málo plakat. Oslavovat, když poznáme, že jsme lepší a moudřejší než minulý rok. Žít dlouho, produktivně a zdravě.

Můžeme obohatit vlastní život, dát něco sami sobě a být tvořiví a šťastní jen potud, pokud si to sami dovolíme.

Dohoda a sdílení jsou skutečně lidský způsob života. Je to podstata, tvořivost, láska neomezená a nespoutaná.

Vědomí formuje skutečnost. Čas plyne, aby každý měl možnost stát se lepším a moudřejším."

 

POSELSTVÍ od protinožců

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode