AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE Z OBLASTI PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SBOROVNU 2011

26.01.2011 09:59

Reagujeme na aktuální požadavky škol a nabízíme akreditované semináře šité na míru.

 

AGRESE A ŠIKANA, NÁSILÍ, KYBERŠIKANA, KYBERKRIMINALITA

zpracování agrese, poučené zvládání horké a chladné agrese, situační násilí, nebezpečí hrozící ve virtuálním prostoru…. kompetence a multiprofesní spolupráce, modelové příklady z praxe, zvládání krizových situací

 

PORUCHY CHOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ZVLÁDÁNÍ – ZAMĚŘENO NA KLIMA ŠKOLY A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ZÁŠKOLÁCTVÍ

krátký systematický pohled na poruchy chování, speciálně na projevy neklidu, nepozornosti a impulzivity, sociálně nežádoucí projevy chování – záškoláctví, vulgarity, lži, krádeže….a jejich řešení

 

ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ – FORMY A METODY PRÁCE A JEJICH EVALUCE V TÉMATICKÉM BLOKU ROZVOJ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

rozvoj klíčových kompetencí, předání znalostí dovedností z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti…. to vše na základě nabídnutých metod a forem práce (brainstorming, mentální mapy, prožitek, problém, projekt, strategie, synergie…)

 

TRIÁDA – ŽÁK, UČITEL, RODIČ

efektivní komunikace v triádě, zásady ve vedení rozhovorů, praktická diagnostika žáka a typologie rodičů, učitel jako manager třídy, pedagogický um, modelové situace a nácvik zvládání náročných situací

  

Celková cena akreditovaného šestihodinového programu pro sborovnu je 10 400 Kč včetně DPH – odvedení semináře,  vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu a materiál v elektronické podobě. Cestovné je v relaci 7 Kč/km.

Program v délce šesti vyučovacích hodin lze realizovat ve Vámi požadovaném čase – o jarních prázdninách, v době ředitelského volna, … ale také je osvědčená dobrá praxe začátku semináře od 12 hod.

 

Mgr. Marie Linhartová, Bc. Šárka Linhartová

AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

ETOPEDICKÁ PORADNA

Adresa: Sázava 171, 592 11 Velká Losenice

Tel. Šárka - 607 152 546,  Marie - 607 140 120

E-mail: Linhartova.sarka@centrum.cz, MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky: www.Marielinhartova.webnode.cz

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode