Návrh "Rekvalifikačního kurzu"

 

Pracovní činnost:

 

Celková hod. dotace kurzu

Soft skills (zvyšování osobního potenciálu)

 

Teoretická (45 minut)

Praktická

(60 minut)

72

 

 

 

 

Profil absolventa:

Absolvent se dovede profesionálně prezentovat na trhu práce, jasně a otevřeně komunikovat, volit vhodný komunikační styl a kultivovaně vystupovat. V interpersonálních  situacích jedná efektivně a kreativně. Má náhled na svůj osobní potenciál a je motivován k aktivnímu přístupu k životu.

 

 

 

 

 

 

Organizační forma vzdělávání:

Prezenční forma

Seminář, praktická cvičení a procvičování

Metody výuky:

Interaktivní formy, modelové situace, problémové učení, hraní pozičních rolí, videotréninkové metody, argumentace, diskuze, strategické myšlení, metody týmové spolupráce…

 

 

Název předmětu/modulu

Počet hodin teoretické výuky (vyučovací hodina = 45 minut)

Počet hodin praktické výuky

(vyučovací hodina = 60 minut)

Určování směru – změna jako šance

6

 

Osobnostní rozvoj

12

 

Efektivní komunikace

12

 

Prezentační dovednosti a rétorika

18

 

Inovativní strategie

6

 

Analýza problému a umění  řešit konflikty

6

 

Spolupráce s druhými

6

 

Plánování a organizování, zvládání stresu

6

 

 

 

 

Celkem

72

 

Závěrečné zkoušky

 

ústní část/ písemná část

praktická část

4

 

 

1. Určování směru – změna jako šance

 1.1 Práce s informacemi

 1.2 Tvořivé proaktivní myšlení

 1.3 Motivace, demotivace, stimulace

 1.4 Naplňování potřeb

 

2. Osobnostní rozvoj

 2.1 SWOT

 2.2 Zdravý sebesystém

 2.3 Schopnost prosadit se

 2.4 Schopnost prorozvojové kritiky, přijímání kritiky

 

3.   Efektivní komunikace

3.1 Řeč těla

 3.2 Rozhovor

 3.3 Komunikační stopky

 3.4 Empatie a naslouchání

 3.5 Kladení otázek

 3.6 Asertivita

 3.7 Zpětná vazba, reflexe

 

4.  Prezentační dovednosti a rétorika

 4.1 Rétorika

 4.2 Dovednost zaujmout a přesvědčit druhé

 4.3 Sebeprezentace

 

5.  Inovativní strategie

 5.1 Strategické myšlení

 5.2 Kreativita

 5.3 Flexibilita

 5.4 Adaptabilita

 

6.  Analýza problému a umění řešit konflikty

 6.1 Problém jako výzva

 6.2 Analýza problému, kompetence

 6.3 Rozhodování

 6.4 Intra a interpersonální zvládání konfliktů

 6.5 Pasivita versus aktivita

 

7.  Spolupráce s druhými

 7.1 Tým versus skupina

 7.2 Týmová spolupráce

 7.3 Role v týmu

 7.4 Synergie

 

8. Plánování a organizování, zvládání stresu

 8.1 Organizování času a prostotu

 8.2 Stanovení priorit

 8.3 Rozpoznání příčin stresu a metody zvládání

 

Literatura povinná (používaná v programu):

Asertivitou proti stresu, Praško,J., Prašková,H., 2007, Grada Publishing, a.s., Praha, ISBN 978-80-247-1697-8

Umění úspěšné komunikace, Kanitz,A., 2005, Grada Publishing, a.s., Praha, ISBN 80-247-1222-9

Mluvte jako mluvčí, Šimáčka, D., 2009, Tribun EU, s.r.o., Brno, ISBN 978-80-7399-872-1

Jak motivovat sebe a své spolupracovníky, Niermeyer,R., Seyffert,M., 2005, Grada Publishing, a.s., Praha, ISBN 80-247-1223-7

 

Doporučená literatura:

Konflikty a vyjednávání, Plamínek,J., 2009, Grada Publishing, a.s., Praha, ISBN 978-80-247-2944-2

Práce s emoční inteligencí, Golema,D., 2000, Columbus, s.r.o., Praha, ISBN 80-7249-017-6

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode