PROJEKT ŘEŠÍCÍ PŘEDČASNÉ ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLY BEZ DOSAŽENÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ

16.06.2013 13:11

https://www.stavtr.cz/

Zdravé klima školy

Projekt řeší předčasné odchody žáků ze školy bez dosaženého stupně vzdělání, což představuje vážný společenský i ekonomický problém. Šance takových žáků uplatnit se na trhu práce je minimální a pro většinu z nich se tato skutečnost může stát celoživotní zátěží.

Zejména na učebních oborech registrujeme zvýšené procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými problémy a ze sociálně slabších rodin. Někteří z nich jsou v evidenci psychologů, OSPODu i Probační a mediační služby v Třebíči. Zpravidla se jedná o žáky bez pevných pracovních návyků a z demotivujícího rodinného prostředí.

Z důvodů porušování školního řádu a prospěchové neúspěšnosti od nás odchází předčasně každý školní rok asi 30 žáků. Zvýšenou četnost problémů v dané vzdělávací oblasti a potřebu začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu považujeme za další klíčový důvod potřebnosti realizace našeho projektu.

 V rámci tohoto projektu dojde v oblasti prevence sociálně patologických jevů k proškolení 50 pedagogických pracovníků, kteří se společně s externisty budou podílet na vytvoření záchranné a podpůrné sítě s cílem minimalizovat předčasné odchody žáků ze školy. Úkolem záchranné sítě bude včas tyto žáky identifikovat a nabídnout jim účinnou pomoc. S danými žáky a s jejich zákonnými zástupci bude uzavřena dohoda o spolupráci. Nadstandardní individuální péči ze strany školy zajistí patron žáka, který na tuto činnost bude připravován absolvováním workshopů a externí podporou formou supervize a koučingu. Zdravé klima školy a inkluzivní prostředí podpoří nově vytvořené nástroje z oblasti sportovní, kulturní, rukodělné, vzdělávací a z oblasti finanční a právní gramotnosti.

Do projektu jsou zahrnuty dvě cílové skupiny:

1.   ŽÁCI ŠKOLY

  1. aktivně zapojení do projektu, kterým bude poskytnuta odborná pomoc,
  2. podílející se na tvorbě inkluzivního prostředí.

Potřeby cílové skupiny žáků s problémy spočívají v přijmutí náhledu na vlastní chování a v osvojení si určitých kompetencí, jež povedou k nápravě. Potřebou žáků, kteří se podílejí na tvorbě inkluzivního prostředí, je vzdělávání ve škole, kde je dobré klima, a fungující mimoškolní aktivity, které pozitivně ovlivňují jejich sociální vazby.

Potřeby žáků projekt řeší:

  • vznikem záchranné a podpůrné sítě,
  • možností volby aktivit, které podpoří úspěšné vyřešení problému,
  • širokou nabídkou volnočasových aktivit,
  • vytvořením materiálních podmínek pro realizaci aktivit.

2.  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

Potřebou cílové skupiny pedagogických pracovníků Střední školy stavební v Třebíči je podpořit zdravé klima školy a inkluzivní prostředí s cílem zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání.

Potřeby pedagogů projekt řeší:

  • společným seminářem pro všechny pedagogické pracovníky, jehož cílem bude vytvořit podpůrnou základnu pro dobrou školní atmosféru pro žáky i zapojené pedagogy,
  • workshopy pro patrony žáků,
  • vytvořením podpůrného systému pro zapojené pedagogické pracovníky formou supervizí a koučinku,
  • spoluprací s místní psychologickou a sociální sítí.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode